TEMA Personat e paaftë në trashëgiminë testamentare, vendi që kanë dhe e drejta e tyre për rezervë ligjore. Problematikat e krijuara në praktikën gjyqësore.
DATA E ZHVILLIMIT 11 Nëntor 2022
INSTITUCIONI ORGANIZUES Shkolla e Magjistraturës

 

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet trajnues! Do t’ju jemi shumë mirënjohës të mësojmë vlerësimet tuaja mbi aspekte të rëndësishme të veprimtarisë të pasqyruara në këtë formular. Me qëllim përmirësimin e shërbimit tonë ndaj pritshmërive tuaja profesionale, ju lutemi, përdorni pak minuta nga koha juaj për ta plotësuar atë. Në fund të veprimtarisë jeni të lutur ta dorëzoni formularin e vlerësimit pranë sekretarisë shkencore për trajnimin vazhdues.